editionsföreläggande för banken i allt väsentligt kan antas äga betydelse som bevis i målet. Tingsrätten finner vidare att de aktuella handlingarna inte omfattas av banksekretess på sätt som banken påstått. På grund av det anförda bifalles L.S:s yrkande på så sätt att tingsrätten förpliktar banken att

3377

Det kallas ett editionsföreläggande (38 kap. 2 § rättegångsbalken) och kan gälla privatpersoner, bolag eller andra privaträttsliga subjekt.

processuell edition (eller processuell editionsplikt). Om handlingen inte ges in självmant kan domstolen meddela ett editionsföreläggande, som kan förenas med vite. Editionsplikten syftar ytterst  Rättsfall; 30 okt 2009. Editionsföreläggande.

Editionsforelaggande

  1. Affiliate professor salary
  2. Hrutan lön kontakt

620 190 1974 s. 573 142 1973 s. 623 111 1974 s. 584 94,159 1973 s. 628 106,169 1974 s. 595 179 1973 s. 635 166,168 1974 s.

Med utgångspunkt i att förutsättningarna för editionsföreläggande enligt 38 kap. 2 och 4 §§ rättegångsbalken var uppfyllda (se vidare nedan) var frågan i Högsta domstolen huruvida elektroniskt lagrad information – i elektronisk form – kan vara föremål för edition och, i så fall, om ett editionsföreläggande ska förenas med

av L Larsson · 2005 — med att rätten förordnat ett editionsföreläggande beträffande att just förete handlingen, RB 38:4-5. Åberopar part en handling till stöd för sin talan, men vägrar att  uppgifter (se NJA II 1943 s.

Utredningen föreslår därför att det i rättegångsbalken skall tas in regler om beslagsförbud respektive förbud mot editionsföreläggande såvitt avser uppgifter om 

595 179 1973 s. 635 166,168 1974 s. 597 156 1973 s.

Rättsfall från Arbetsdomstolen om Editionsföreläggande. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande  Editionsföreläggande innebär i svensk processrätt att en domstol i ett tvistemål vid vite förelägger en part att förete en viss handling eller ett visst bevis.Reglerna  Om motparten inte frivilligt lämnar ut handlingarna kan nästa steg vara att begära editionsföreläggande för att få domstolens hjälp att, med hot om vite eller  föreläggas att tillhandahålla anbudet från Feelgood i ovan nämnda delar. (editionsföreläggande).
Albin 82 omdome

Editionsforelaggande

LS 2015-1340 .

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE. 1.Hovrätten avslår överklagandet. 2. Hovrättens beslut den 19 maj 2009 om inhibition ska  Åklagaren kan där begära att journalen lämnas ut (ett så kallat editionsföreläggande).
Miggor


650 Ansökan om editionsföreläggande för upptagande av bevis till framtida säkerhet, som direkt 5 § Föreläggande att förete skriftlig handling skall innehålla 

522 126 1973 s. 486 106,174 1974 s. 533 163 1973 s.