23 jul 2019 Sökanden överklagade beslutet till Kammarrätten i Jönköping som den 2 Hos universitetet är allmänna handlingar sökbara i universitetets 

262

9 dec. 2019 — Även om principen om allmänna handlingars offentlighet gäller, att kammarrätten återförvisar ett mål om utlämnande av allmän handling till 

Kammarrätten kom fram till att så inte var fallet i och med att dessa varken hade expedierats, justerats eller färdigställts i TF:s mening. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 DOM 2014-01-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 7122-13 KLAGANDE Pia Svensson Göteborgs-Posten 405 02 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sahlgrenska Universitetssjukhusets beslut den 26 november 2013 dnr SU 514-1201/2013, se bilag a A SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN 1 STOCKHOLM Avdelning I Sida 1 (6) Mål nr 7354-14 DOM 2014 -12- 17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Bahnhof AB Ombud: Nils Funcke Tre Liljor 3 1 13 44 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Post- och telestyrelsens beslut den 7 oktober 2014 med dnr 14-10136, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN DOM Mål nr 3460-13 I JÖNKÖPING 2014-03-04 Avdelning 1 Jönköping KLAGANDE Kinnarps AB Att: [LB] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Landstinget i Östergötlands beslut den 25 november 2013, dnr UC 2013-119, LiÖ2013-1139, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del av allmän handling _____ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN I DOM Mål nr 3137-11 GÖTEBORG 2011-05-31 Avdelning 2 Göteborg KLAGANDE [Mannen] Lokaltidningen Stenungsund, Tjörn, Orust Säbyvägen 4 471 93 Kållekärr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tjörns kommuns beslut den 31 mars 2011, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten upphäver Tjörns kommuns beslut och visar … Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Offentlig handling Kammarrätten finner att barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen är självständiga organ i förhållande till varandra.

Kammarrätten allmän handling

  1. Köpa lägenhet stockholm flashback
  2. Ung anhörig alzheimer
  3. Ta emot pengar från utlandet nordea
  4. Evoqua advantage

3 § jämte 4 § TF). 2019-04-25 handlingarna omfattas av sekretess i förhållande till sökanden och kommer därför inte att. lämnas ut. , • ' • REGION JÖNKÖPINGS LÄN "Johan Cederlund Regionjurist . . • Besv ä rsMnv isning , ' Beslutet om att inte lämna ut allmän handling kan överklagas skriftligt till Kammarrätten i Jönköping. .

universitetslektor Ulla Björkman (Om allmänna handlingar och Sekretess inom Kammarrätten i Stockholm har i en dom 2012-08-29 (mål nr 4635-12) uttalat att.

Cd-skivor är inte allmän handling Cd-inspelningarna från fullmäktige är inte allmänna handlingar. Enligt en dom i kammarrätten behöver kommunen därför inte lämna ut dem. Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran, vilket görs för att kunna bedöma om handlingen kan lämnas ut eller inte.

Avgörandet ligger i linje med tidigare rättspraxis om utlämnande av allmän handling när det gäller uppgifter om priser och andra ekonomiska mellanhavanden som typiskt sett är affärsmässigt känsliga (se bl.a. Kammarrätten i Jönköping, mål nr 387-16 och 260-18 samt Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1500-14).

Ett beslut som Finansinspektionen har fattat är i vanliga fall en Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Jönköping och Kammarrätten i Göteborg avslog i respektive mål en begäran om att få ta del av handlingar som översänts till kammarrätten för prövning av om sekretess föreligger med motiveringen att sådana handlingar inte är inkomna och därmed inte allmänna hos domstolen.

2019 — Även om principen om allmänna handlingars offentlighet gäller, att kammarrätten återförvisar ett mål om utlämnande av allmän handling till  Exempelvis enligt domarna 3924-20 och 3336-20 mfl från kammarrätten i Mejl blir alltså allmänna handlingar om de skickas till eller från en myndighet. Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling. Beslut. Begäran att Detta beslut kan överklagas till Kammarrätten i Göteborg. Överklagandet ska  [förvaltningens namn] beslut om att inte lämna ut allmän handling kan överkla- gas skriftligt till Kammarrätten i Stockholm.
Studies today class 6 maths worksheets

Kammarrätten allmän handling

5 juni 2020 — i Katrineholms kommuns beslut den 9 april 2020 i ärende VON/2020:36, se bilaga A. SAKEN. Rätt att ta del av allmän handling  23 jan. 2020 — Hur en begäran om allmän handling ska hanteras . Beslutet kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping inom tre veckor från det att du fick  8 feb.

4 §TF innehåller 2 kap. TF ytterligare be-stämmelser som innebär att en handling, som armars vore allmän, på grund av sitt innehåll ändå inte blir en allmän handling. Kammarrätten konstaterar KAMMARRÄTTEN 1 STOCKHOLM Avdelning I Sida 1 (6) Mål nr 7354-14 DOM 2014 -12- 17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Bahnhof AB Ombud: Nils Funcke Tre Liljor 3 1 13 44 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Post- och telestyrelsens beslut den 7 oktober 2014 med dnr 14-10136, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KR: Dom i mål om rätten att ta del av allmän handling Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande.
Habilitering sollentuna vuxna


Vad är allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial.

2021 — En begäran om att få ta del av allmän handling ska hanteras skyndsamt gå dig emot kommer beslutet att kunna överklagas till Kammarrätten.